รศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ (44-4)

นายกสมาคม

นายไพโรจน์ กวียานันท์ (44-4)

อุปนายก 1

นายอากาศ วสิกชาติ (44-4)

อุปนายก 2

นายปริทัศน์ เกียรติบำเพ็ญ (45)

อุปนายก 3

ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล (46)

อุปนายก 4

ทพญ. ณิชาภัทร สัตยาพันธุ์ (44-4)

เลขาธิการ

วีนนิสสา เปล่งวิทยา(44-4)

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นีรนันท์ มรรคดวงแก้ว (44-4)

ผู้ช่วยเลขาธิการ

มนณิกา ลิ้มธนากุล (45)

ผู้ช่วยเลขาธิการ

กุลวดี อรรัตนพันธุ์ (46)

ผู้ช่วยเลขาธิการ

พล.ต.ต.หญิง กิดานันท์ คมขำ(44-4)

เหรัญญิก

นอ.หญิง บุญธิดา โชติชนาภิบาล (44-4)

ผู้ช่วยเหรัญญิก

วัทธยา พรพิพัฒน์กุล (45)

ผู้ช่วยเหรัญญิก

นอ.หญิง นันทนา กวียานันท์ (44-4)

ผู้ช่วยเหรัญญิก

เหมือนตะวัน อาศรัยราษฏร์ (47)

ผู้ช่วยเหรัญญิก

สุปาณี สุขสวัสดิ์ (44-4)

นายทะเบียน

สุระ เสมพูล (44-4)

กรรมการฝ่ายทะเบียน

ดวงธิดา อิงค์สาธิต (45)

กรรมการฝ่ายทะเบียน

พัชรี โกกนุทาภรณ์ (46)

กรรมการฝ่ายทะเบียน

ธัชสลวย โอสถานนท์ (44-4)

ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และประสานงานรุ่น

สุชาดา วิจักษณ์โยธิน (44-4)

กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

นันท์ชวัล สรสิงห์ไกรสร (45)

กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

จักรวาล โชติกุล (48)

กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

ตรีเทพ ไทยคุรุพันธ์ (44-4)

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

ดวงกมล อิศรพันธุ์ (44-4)

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ชลวิวัฒน์ โฆษิตชัยวัฒน์ (44-4)

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประอรศรี อุดมผล (45)

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภากร มโนมัยวิบูลย์ (44-4)

ประธานฝ่ายสารสนเทศ

อิงหทัย สุบรรณวงศ์ (45)

กรรมการฝ่ายสารสนเทศ

นาย สัณฑวุฒิ ตุลารักษ์ (46)

กรรมการฝ่ายสารสนเทศ

วรนุช วุฒิอุตตมะ (44-4)

ประธานฝ่ายวิชาการ

สมโรจน์ โกมลวนิช (44-4)

กรรมการฝ่ายวิชาการ

ศิริลักษณ์ นะลำเลียง (45)

กรรมการฝ่ายวิชาการ

ผศ. ดร. เพ็ชรรัตน์ ไสยสมบัติ (46)

กรรมการฝ่ายวิชาการ

วุฒิพงษ์ วงศ์สรรคกร (47)

กรรมการฝ่ายวิชาการ

ไพโรจน์ กวียานันท์ (44-4)

ประธานฝ่ายหารายได้

จิร โชตินุชิต (44-4)

กรรมการฝ่ายหารายได้

ภากร มโนมัยวิบูลย์ (44-4)

กรรมการฝ่ายหารายได้ (เดิน-วื่ง)

จริยะ วงศ์ถ้วยทอง (45)

กรรมการฝ่ายหารายได้

อากาศ วสิกชาติ (44-4)

ประธานฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

นภปฏล ทวีสิน (44-4)

กรรมการฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

อุบลรัตน์ เริ่มเจริญดี (44-4)

กรรมการฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

ศุภมิตร ธิโสภา (44-4)

กรรมการฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

นิชาภา สุจริตวัฒนศักดิ์ (47)

กรรมการฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

ประวีณ เฟื่องอารมย์ (44-4)

กรรมการฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

สุพจน์ มหสุภาชัย (44-4)

กรรมการฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

นายนที ศรีวรวิทย์ (45)

กรรมการฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

ศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร (48)

กรรมการฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ