ขอแสดงความยินดีกับ
นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต (ปัจจุบันดำรำตำแหน่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต)
คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบ ให้ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
เป็นปลัดกระทรวงสาะารณสุข (สธ) คนใหม่ แทนปลัดสธ.ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือน ก.ย. 2563 โดยจะรับตำแหน่งใหม่ใน
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563
https://www.hfocus.org/content/2020/08/19932