Back

นายกงกรณ์ ลีลาภัทรี (รุ่น 53)

สถานะ-
รูปถ่ายปัจจุบันportrait_63560
รูปถ่ายสมัยเรียน-
ชื่อ-สกุลนาย กงกรณ์ ลีลาภัทรี
ชื่อ-สกุล (สมัยเรียน)
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
เพศชาย
รุ่น53