Back

นายกณภัทร เบญจวงศ์เสถียร (รุ่น 67)

สถานะ-
รูปถ่ายportrait_88933
ชื่อ-สกุลนาย กณภัทร เบญจวงศ์เสถียร
ชื่อ-สกุล (สมัยเรียน)
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
เพศชาย
รุ่น67