นายธีรชัย ศุภพันธุ์ภิญโญ (43)

นายกสมาคม

พญ.นาฏ ฟองสมุทร (43)

อุปนายก 1

นางสาวดวงพร ธีรภาพไพสิฐ (43)

อุปนายก 2

นายธนภัทร มงคลโกศล (43)

อุปนายก 3

นางวราพร พิพิธสุขสันต์(44)

อุปนายก 4

รศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ(44-4)

อุปนายก 5

นายปริทัศน์ เกียรติบำเพ็ญ (45)

อุปนายก 6

นางประสาทพร วงศกิตติพัฒน์ (43)

เลขาธิการ

ผศ.พิมพ์ปราโมทยอุไรรงค์ (43)

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นายครรชิต ฤทธินนท์ (44)

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นายพล พลาลิขิต (43)

เหรัญญิก

นางสาวน้ําพร สถิรกุล (43)

ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางอนุนาถ รดีศร (44)

ผู้ช่วยเหรัญญิก

นอ.หญิงนันทนา กวียานันท์(44-4)

ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางเสาวนีย์ ภัทรากาญจน์(43)

นายทะเบียน

นพ.นรวีร์ พุ่มจันทร์ (43)

ผู้ช่วยนายทะเบียน

ศ.ดร.บุญเสริม กิจศิริกุล (44)

ผู้ช่วยนายทะเบียน

นางสุปาณี สุขสวัสดิ์ (44-4)

ผู้ช่วยนายทะเบียน

นางสาวสุกัญญา ทวีธรรมสถิตย์ (45)

ผู้ช่วยนายทะเบียน

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล (43)

กรรมการกลาง

พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ (43)

กรรมการกลาง

นางดารานีย์ วัจนะวุฒิวงศ์ (๔๓)

กรรมการกลาง

นพ.สมยศ อนันตประยูร

กรรมการกลาง

คุณประศักดิ์ บัณฑุนาค

กรรมการกลาง

คุณสืบสวัสดิ์ วัฒนฐานะ

อนุกรรมการ

นายวิรเทพ ยุกตะเสวี (43)

ประธานฝ่ายหารายได้

นางสุรีย์ สิทธิเสถียรชัย (43)

กรรมการฝ่ายหารายได้

นางณรัชฎา จรรยานุภาพ (43)

กรรมการฝ่ายหารายได้

นายสาโมทย์ วีรานุวัตติ์(43)

กรรมการฝ่ายหารายได้

พ.ต.ท.หญิงกิตินภา นภากร (44)

กรรมการฝ่ายหารายได้

ผศ.นพ.ธารา วงศ์วิริยางกูร (43)

ประธานฝ่ายกิจกรรมเดินวิ่ง

ดร.ศิริมา อริยะชัยพาณิชย์ (43)

ฝ่ายกิจกรรมเดินวิ่ง

นายภากร มโนมัยวิบูลย์(44-4)

ฝ่ายกิจกรรมเดินวิ่ง

ผศ.สนั่น สระแก้ว (43)

ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายทยาวัตร อุนนานนท์ (44)

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวภรณี หรูวรรธนะ (45)

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสัณฑวุฒิ ตุลารักษ์ (46)

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวนิภาพรรณ แสงอินทร์ (43)

ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

นางสาวนริศรา ตะละภัฏ (43)

กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

นายสวัสดิ์ชัย เวชพนม (43)

กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

ดร.ภก.โอสถ เนระพูสี (43)

กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

ผศ.ดร.วราพร ลักษณลม้าย (43)

กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

นางแอน มาลากุล ณ อยธุยา (44)

กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

นายอากาศ วสิกชาติ (44-4)

กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

นางสาวดวงธิดา อิงค์สาธิต (45)

กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

นางสาวพัชรี โกกนุทาภรณ์(46)

อนุกรรมการ

นางสาวสุทัศนี โรจนสุนทร (43)

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสายฝน เหตระกูล (43)

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายแดน ศรมณี(43)

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายฐานิสร์ ภูมัย (43)

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายไอศูรย์ ธีรนิติ(43)

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ดร.จินตนันท์ ชญาต์รศุภมิตร (44)

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ทพญ.เปรมฤดี ปฐมกสิกุล (45)

อนุกรรมการ

นางพิริยาพรรณ ไทยสุริโย (๔๖)

อนุกรรมการ

นางสมวรรณ อินเจริญศักดิ์(43)

ประธานฝ่ายปฏิคม

นางวิภา อมรศุภกิจ (43)

กรรมการฝ่ายปฏิคม

นางสาวจิราพร บริบาลบุรีภัณฑ์(43)

กรรมการฝ่ายปฏิคม

นางสาวกุนภาภิอร บุนนาค (43)

กรรมการฝ่ายปฏิคม

ดร.ธัญญลักษณ์ อเนกจํานงค์พร (43)

กรรมการฝ่ายปฏิคม

นางอรวรรณ ผานิตกุลวัฒน์ (44)

กรรมการฝ่ายปฏิคม

นายภักดี ภักดิ์นรา (44)

กรรมการฝ่ายปฏิคม

นางสาวฉัตรแก้ว เลิศไพฑูรย์(44)

กรรมการฝ่ายปฏิคม

นางสาวธัชสลวย โอสถานนท์ (44-4)

กรรมการฝ่ายปฏิคม

นายสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ (43)

ประธานฝ่ายสาราณียกร

ทพ.อุดม อนุรักษ์ วงศรี(44)

กรรมการฝ่ายสาราณียกร

พอ.ภรัถ เทียนทองดี(44-4)

กรรมการฝ่ายสาราณียกร

นายนที ศรีวรวิทย์ (๔๕)

กรรมการฝ่ายสาราณียกร

รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ (43)

ประธานฝ่ายวิชาการและพัฒนาโรงเรียน

รศ.ดร.กรกาญจน์ ภมรประวัติ (43)

กรรมการฝ่ายวิชาการและพัฒนาโรงเรียน

ผศ.ทพญ.ภัทรวดี ผลฉาย ลีลาทวีวุฒิ (43)

กรรมการฝ่ายวิชาการและพัฒนาโรงเรียน

นายกิตติ ตั้งจิตมณีศักดา (44)

กรรมการฝ่ายวิชาการ

นางสาวอุบลรัตน์ เริ่มเจริญดี(44-4)

กรรมการฝ่ายวิชาการ

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล (45)

กรรมการฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ (46)

กรรมการฝ่ายวิชาการ

นางสุมาลี นพรัตน์ (43)

ประธานฝ่ายกิจกรรม

นพ.วรศักดิ์ โฆวินวิพัฒน์(43)

กรรมการฝ่ายกิจกรรม

นายกิตติ เพ็ชรสันทัด (44)

กรรมการฝ่ายกิจกรรม

นายนพปฎล ทวีสิน (44-4)

กรรมการฝ่ายกิจกรรม

พลเรือตรีหญิงสีวิลา พิพัฒนนันท์(45)

กรรมการฝ่ายกิจกรรม

นายนพดล ใจซื่อ (46)

กรรมการฝ่ายกิจกรรม

นางประสาทพร วงศ์กิตติพัฒน์ (43)

ประธาน

นางสาวภีมพ์กมล ประเสรฐิวงศ์(44)

กรรมการ

นางสาวภัศรงค์ พงษ์เสริมผล (44)

กรรมการ

นายจิร โชตินุชิต (44-4)

กรรมการ

น.อ.ชนวุฒิ เบญจานุวัตร (43)

ประธานฝ่ายกิจกรรมกอล์ฟ

นายพิเชษฐ์ หวังเทอดเกียรติ (44)

กรรมการฝ่ายกิจกรรมกอล์ฟ

นายไพโรจน์ กวียานันท์(44-4)

กรรมการฝ่ายกิจกรรมกอล์ฟ