กองทุนพัฒนาโรงเรียน

ความเป็นมา

“โครงการบูรณะตึก” ถือกำเนิดขึ้นในสมัย สนตอ. วาระปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ร่วมกับภาคี ประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียน สมาคมผู้ปกครองและครู และนักเรียนเก่า จัดงานทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อนำรายได้มาบูรณะตึก ๑ ๒ ๓ อาคารห้องสมุด และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โครงการบูรณะตึกเดินทางผ่านอุปสรรคและข้อจำกัดต่างๆ จนมาถึง สนตอ. วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ พบว่าการบูรณะตึกมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นและมีความต้องการของโรงเรียนในการปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันกับยุคดิจิทัล จึงต้องระดมทุนจากทุกภาคส่วนเพื่อให้มีเงินทุนเพียงพอกับค่าใช้จ่ายต่างๆ