นายเกรียงยศ สุดลาภา (44)

นายกสมาคม

นายครรชิต ฤทธินนท์ (44)

อุปนายก 1

นายกิตติ​ ตั้งจิตรมณีศักดา (44)

อุปนายก 2

นายเกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน์ (44)

อุปนายก 3

นางวราพร พิพิธสุขสันต์ (44)

อุปนายก 4

รศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ (44-4)

อุปนายก 5

นายปริทัศน์ เกียรติบำเพ็ญ (45)

อุปนายก 6

นางสุภัทรา ตันวานิช (44)

เลขาธิการ

พ.ต.อ.หญิง​ กิตินภา นภากร(44)

ผู้ช่วยเลขาธิการ

ทพญ.ณิชาภัทร สัตยาพันธุ์ (44-4)

ผู้ช่วยเลขาธิการ

พล.ร.ต.หญิง สีวิลา พิพัฒนนันท์ (45)

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นางสาวอนุนาถ รดีศรี (44)

เหรัญญิก

นางสาวสุนันท์ พึ่งแสงอรุณชัย (44)

ผู้ช่วยเหรัญญิก

พลตำรวจตรีหญิง กิดานันท์ คมขำ (44-4)

ผู้ช่วยเหรัญญิก

ศ.ดร. บุญเสริม กิจศิริกุล (44)

นายทะเบียน

นาย อภิรักษ์ ปวรินทร์พงษ์ (44)

กรรมการฝ่ายทะเบียน

รศ.พญ. จิตติมา ฐิตวัฒน์ (44)

กรรมการฝ่ายทะเบียน

นางสุปาณี สุขสวัสดิ์ (44-4)

กรรมการฝ่ายทะเบียน

นางสาว พัชรี โกกนุทาภรณ์ (46)

กรรมการฝ่ายทะเบียน

นางแอน มาลากุล ณ อยุธยา (44)

ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และประสานงานรุ่น

แพทย์หญิง ดร. วณิชชา ภัทรประสิทธ์ (44)

กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

นางรัชนี อัณณพธรรม (44)

กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

นางสาวอรธนิก แสงวิมลมาส (44)

กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

นายอากาศ วสิกชาติ (44-4)

กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

นางเพ็ญพรรณ ศิริสุทธิ์ (45)

กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

นายนพดล ใจซื่อ (46)

กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

นางณิรัฏฐา จิรโรจน์ ผ่องอำไพ (44)

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางศิริวรรณ เตชะพานิช (44)

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายตรีเทพ ไทยคุรุพันธ์ (44-4)

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ดร.ปฏิภาณ เหตระกูล (45)

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางพิริยาพรรณ ไทยสุริโย (46)

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายสุพจน์ โชควารีพร (44)

ประธานฝ่ายสารสนเทศ

นาย ชูมนัส เกษเสถียร (44)

กรรมการฝ่ายสารสนเทศ

นาย ภากร มโนมัยวิบูลย์ (44-4)

กรรมการฝ่ายสารสนเทศ

นาย สัณฑวุฒิ ตุลารักษ์ (46)

กรรมการฝ่ายสารสนเทศ

นาย สุเทพ ตันนิรัตน์ (44)

กรรมการฝ่ายสารสนเทศ

นางสาวภรณี หรูวรรธนะ (45)

กรรมการฝ่ายสารสนเทศ

นางปิยนาถ มณีรัตนายล (44)

ประธานฝ่ายสาราณียกร

นางสาว ดวงกมล อิศรพันธุ์ (44-4)

กรรมการฝ่ายสาราณียกร

นางสาวอรพรรณ อัสสมงคล (44)

ประธานฝ่ายวิชาการและพัฒนาโรงเรียน

นางสาวรัชนี ทีปประสาน (44)

กรรมการฝ่ายวิชาการและพัฒนาโรงเรียน

ผศ.ร.ต.อ.วิเชียร ตันศิริคงคล (44)

กรรมการฝ่ายวิชาการและพัฒนาโรงเรียน

นางสาวอุบลรัตน์ เริ่มเจริญดี (44-4)

กรรมการฝ่ายวิชาการและพัฒนาโรงเรียน

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล (45)

กรรมการฝ่ายวิชาการและพัฒนาโรงเรียน

ผศ.ดร.เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ (46)

กรรมการฝ่ายวิชาการและพัฒนาโรงเรียน

นายอรรถสิทธิ์ ดำรงรัตน์ (44)

ประธานฝ่ายหารายได้

นายจิร โชตินุชิต (44-4)

กรรมการฝ่ายหารายได้

นายไพโรจน์ กวียานันท์ (44-4)

กรรมการฝ่ายหารายได้

นางสาว ดวงธิดา อิงค์สาธิต (45)

กรรมการฝ่ายหารายได้

นางอรวรรณ ผานิตกุลวัฒน์ (44)

ประธานฝ่ายปฏิคม

นางฉัตรแก้ว เลิศไพฑูรย์ (44)

กรรมการฝ่ายปฏิคม

นายภักดี ภักดิ์นรา (44)

กรรมการฝ่ายปฏิคม

นางสาวธัชสลวย โอสถานนท์ (44-4)

กรรมการฝ่ายปฏิคม

นาย เอกชาติ ชาติยานนท์ (44)

ประธานฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

นางสาวภีมพ์กมล ประเสริฐวงศ์ (44)

กรรมการฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

นายพิเชษฐ์ หวังเทอดเกียรติ (44)

กรรมการฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

นายนพปฎล ทวีสิน (44-4)

กรรมการฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

นางสาวเหมือนตะวัน อาศรัยราษฎร์ (47)

กรรมการฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

นางสาวภัศรงค์ พงษ์เสริมผล (44)

กรรมการฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

นายศักดิ์ชัย เติมขจรกิจ (44)

กรรมการฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

นายนที ศรีวรวิทย์ (45)

กรรมการฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

นายกานต์ สีห์โสภณ (44)

กรรมการกลาง

นางสุพินดา เอื้อวัฒนสกุล (44)

กรรมการกลาง

พญ.วันทนีย์ วัฒนะ (44)

กรรมการกลาง

นางคณาพร สนธยานนท์ (44)

กรรมการกลาง

ทพ.สมชาย กิตติพงศ์พัฒน์ (44)

กรรมการกลาง

นางวรวรรณ ตั้งตรงศักดิ์ (44)

กรรมการกลาง

ดร.ประไพพัตร โขมพัตร (44)

กรรมการกลาง

นายยุทธนา ศิวรักษ์ (44)

กรรมการกลาง