สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาท่านใหม่

อาจารย์ ดร.วรรณดี นาคสุขปาน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนสตรีวิทยา

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประวัติการศึกษา

  • ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการศึกษา) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการรับราชการ

  • พ.ศ. ๒๕๖๓-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  • พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา
  • พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  • พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๙ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
  • พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
  • พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ