จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กลับมารุนแรงอีกครั้ง
เพื่อความปลอดภัยของนักวิ่ง
ขอปรับเปลี่ยน รูปแบบงานเดิน-วิ่งปิ่นหทัย ครั้งที่ ๒๐
วันที ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็น Virtual Exercise
คณะผู้จัดขออภัยนักวิ่งทุกท่านมา ณที่นี้ด้วย