เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูถัมภ์ นางนฤมล ศิริวัฒน์ ได้มอบแผนผังอาณาบริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่คณะทำงาน สนตอ.ได้จัดทำขึ้นในมาตราส่วน 1:250 และ 1:500 ให้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ดร.ปรเมษฐ์ โมลี เป็นผู้รับมอบ แผนผังดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อการวางแผนพัฒนาโรงเรียนในอนาคต