พิธีมอบทุนการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันพฤหัสที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ.ห้องเกียรติยศ ( ๑๑๑) ตึก๒  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

รายชื่อทุนการศึกษา ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

-ทุนระดับอุดมศึกษา  จำนวน ๙ ทุน ๙๐,๐๐๐ บาท

-ทุนรางวัลพระราชทาน  จำนวน ๕ ทุน ๑๒,๕๐๐ บาท

-ทุนครุทายาท ฯพณฯ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล ส่งเสริมการศึกษาต่อวิชาชีพครู จำนวน ๖ ทุน ๙๐,๐๐๐ บาท

ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

-ทุน ฯพณฯ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล  จำนวน ๑ ทุน ๘,๐๐๐ บาท

-ทุน ต.อ.รุ่น ๒๙ (๘,๐๐๐  บาท )  จำนวน ๒๐ ทุน ๑๖๐,๐๐๐ บาท

-ทุน ต.อ.รุ่น ๒๙ (พิเศษ )   จำนวน ๑๘ ทุน ๒๔๒,๐๐๐ บาท

-ทุน ต.อ.รุ่น ๔๔ (๘,๐๐๐  บาท )  จำนวน ๒๔ ทุน ๑๙๒,๐๐๐ บาท

-ทุน ต.อ.รุ่น ๔๔ (พิเศษ )   จำนวน ๔ ทุน ๖๐,๐๐๐ บาท

-ทุนสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา จำนวน ๒๕ ทุน ๒๐๐,๐๐๐บาท

รวมทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั้งสิ้น ๑๑๒ ทุน ๑,๕๐๔,๕๐๐ บาท

ในการนี้ รองผู้อำนวยการ มานพ เพ็ญรัศมี , นายกสนตอ.วาระ62-63 ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ,  อุปนายก สมชาย อออุดมยุทธ ได้กล่าวแสดงความยินดี  แก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และ บันทึกภาพร่วมกัน