คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษา ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมมือกันดําเนินการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา วาระฉลอง 79 ปี วันสถาปนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 4 มกราคม ที่ผ่านมา โดยมียอดรวมของผ้าป่าที่ได้รับทั้งสิ้นประมาณสี่ล้านห้าแสนบาท ทั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธา สามารถบริจาคเพิ่มเติมเพื่อนํามาพัฒนาโรงเรียน ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคมนี้