พิธี ส่งมอบ Score Board ( ราคาประมาณ 4 แสนบาท ) ที่ พวกเรา ตอ 34 ที่ตอ 34 ได้สร้างเป็นถาวรวัตถุ มอบให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพื่อประโยชน์ทางด้านการกีฬา ในวันที่ 16 กรกฎาคม เวลา 14.30 น โดย ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ดร.ปรเมษฐ์ โมลี. เป็นผู้รับมอบ