สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ พงศ์ราม รามสูต (ต.อ.๔๑) ที่ปรึกษานายกสนตอ. วาระ ๒๕๖๒-๒๕๖๓
ในโอกาสเข้ารับพระราชทาน รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ปี ๒๕๖๒
สาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จากสิ่งประดิษฐ์เรื่อง “ยาชีวภาพแอนติบอดีมนุษย์รักษาโรคไข้เลือดออก”