10 ตุลาคม 2564 สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์ (logo) 84 ปีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ที่มาของตราสัญญลักษณ์