สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร ต.อ.25

ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563 จากคุรุสภา