สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.ดลเดช พัฒนรัฐ ตอ. 37 เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป