สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ขอแสดงความยินดีแก่ นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล เตรียมอุดม รุ่น 37 เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ตามมติคณะรัฐมนตรี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งฯ เป็นต้นไป