สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย (ต.อ.รุ่น37) อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณจากสถานฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โดยเอกอัคราชทูตญี่ปุ่น มร. ชิโร ซะโดซิมะ จะจัดพิธีประกาศเกียรติคุณ เนื่องมาจาก ดร.วีระสิทธิ์ เป็นบุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยมและอุทิศตนเป็นประโยชน์ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยอาหารและมาตรการทางสุขาภิบาล ในการประชุมสัมมนาที่จัดโดยอุตสาหกรรมอาหารของไทยและญี่ปุ่น มาเป็นระยะเวลานานส่งผลให้เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านดังกล่าวระหว่างภาคเอกชนและรัฐบาลของทั้งสองประเทศ ณ บ้านพักท่านทูตญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558