สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา (สนตอ.) ขอแสดงความยินดีกับ คุณนพพร อัจฉริยวณิช นักเรียนเตรียมอุดม รุ่น 38
ที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฟินแลนด์ โดยรับผิดชอบดูแลประเทศฟินแลนด์และเอสโตเนีย