สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดีกับ คุณภาณุพงศ์ กรรณธิกรณ์ ตอ.รุ่น63

ที่ไดัรับรางวัลพระราชทาน “เทพทอง สาขาบุคคลดีเด่นด้านโทรทัศน์”

ถือเป็นเกียรติยศ สูงสุดของบุคคลากรที่ทำงานสายสื่อสารมวลชน