7 มกราคม 2560 นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภภ์ คุณนฤมล ศิริวัฒน์ พร้อมด้วย ประธานฝ่ายกิจกรรม คุณโกมินทร์ พิมทะโนทัย ได้นำคณะทำงานโครงการกิจกรรมพิเศษ “เด็กเตรียมฯ เด็กดี มีจิตอาสา” และตัวแทนอาจารย์รร.เตรียมอุดมศึกษา ศึกษางานในโครงการพระราชดำริ ณ เข้าหินซ้อน จ.ปราจีนบุรี เพื่อนำมาพัฒนาปลูกฝังให้กับนักเรียนเตรียมฯ
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระองค์ทรงทำให้กับปวงชนชาวไทย ด้วยทรงพระปรีชาสามารถ ที่ดินที่เป็นดินทราย ปลูกอะไรก็ไม่งอกงาม เมื่อมาพัฒนาปรับดินด้วยวิธีธรรมชาติแล้ว กลับพลิกฟื้นให้ชาวบ้านสามารถทำกินได้และ ขึ้นเป็นป่าร่มรื่นงดงาม มีการสอนให้ความรู้ในการปลูกเห็ด เลี้ยงกบนา ปลูกต้นยางนา ฯลฯ เขาหินซ้อนนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของจังหวัดในภาคกลาง