สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญบริษัทที่สนใจ ร่วมประกวดราคาปรับปรุงห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

ในฐานะนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา อยากมีห้องเรียนที่พร้อมสำหรับน้องๆ นักเรียนปัจจุบัน  ทางสมาคมจึงได้ปรึกษากับทางโรงเรียนที่จะเข้าไปช่วยปรับปรุง ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๕๐ ปี ซึ่งปัจจุบันมีความเสื่อมโทรม ไปตามอายุการใช้งานที่เกินกว่า ๑๐ ปี รวมถึงระบบไฟฟ้าและ ระบบเครื่อข่ายที่ชำรุดเสียหาย

ทั้งนี้ทางสมาคมฯ จึงมีความประสงค์  ขอเชิญผู้รับเหมาเข้าร่วมประกวดราคา รับงานซ่อมแซมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย (รายละเอียดการทำงานอยูในเอกสารประกวดราคา) งานเตรียมการ รื้อถอน, งานสถาปัตยกรรม คือ งานปรับระดับพื้นเดิม เพื่อปูกระเบื้องยาง SPS (Stone Composite Floor) พื้นที่ ๗๒ ตร.ม., งานฝ้าเพดาน คือเก็บฝ้าเดิมและทาสีใหม่ และ งานทาสี,  งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร คือ Load Center  สายไฟและโคมไฟ  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบเสียง
* ระยะเวลาทำงาน ๖๐ วัน
* หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ:  คณะอนุกรรมการบริหารเงินจัดสรรจากรายได้เพื่อการพัฒนาโรงเรียน วาระปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
* บริษัทที่สนใจขอรับเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ ๑-๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
* ยื่นเสนอราคาในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน เวลา ๙.๓๐ น.–๑๒.๐๐ น.
*ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์เลขที่ ๒๒๗ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๕๒ ๒๓๒๕, ๐๒ ๒๕๕ ๕๘๘๐, ๐๘๙ ๘๑๕ ๙๕๑๔
โทรสาร ๐๒ ๒๕๕ ๕๘๘๐ อีเมล cupsaa.63@gmail.com