๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. ผ่าน Zoom Application เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ สนตอ. โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๗๑ คน ทพ.สมยศ นะลำเลียง นายก สนตอ. วาระ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ กล่าวเปิดประชุม รายงานกิจกรรมของสมาคม รับรองงบการเงิน แต่งตั้งผู้สอบบัญชี แก้ไขข้อบังคับกองทุน ต.อ.ร่วมใจเพื่อสถาบัน และเลือกตั้งนายก สนตอ. วาระ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ซึ่งครั้งนี้ถึงวาระของนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษารุ่น ๔๓ โดยตัวแทนนักเรียนเก่ารุ่น ๔๓ ได้เสนอชื่อ คุณธีรชัย ศุภพันธุ์ภิญโญ เป็นนายกสมาคม ซึ่งที่ประชุมมีมติรับรองให้ คุณธีรชัย ศุภพันธุ์ภิญโญ เป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕