๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คุณธีรชัย ศุภพันธุ์ภิญโญ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ แถลงวิสัยทัศน์และแนวทางการทำงานของ สนตอ. ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔

   “สวัสดีครับ การบริหารงาน สนตอ. ในสถานการณ์ปัจจุบันมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง ผมได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานโดยให้ความสำคัญกับนักเรียนเก่าและโรงเรียนเป็นหลัก รวมทั้ง จะทบทวนรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมต่างๆให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

     ทางด้านนักเรียนเก่า จะสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนเก่าให้กระจายมากขึ้น โดยเฉพาะกับรุ่นน้องๆ และที่อยู่ในส่วนภูมิภาค ด้วยการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมในจังหวัดต่างๆ  จะพิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับสามัญสมาชิกมากขึ้น

      ทางด้านโรงเรียน จะกระชับความสัมพันธ์และสนับสนุนยุทธศาสตร์ เตรียมอุดม ๕.๐ และร่วมมือจัดกิจกรรมในวาระครบรอบ ๘๔ ปีของโรงเรียน รวมทั้งเร่งรัดการบูรณะตึก ๓ ให้สำเร็จโดยเร็ว

      จะปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้วยการนำ IT มาใช้มากขึ้น อาทิ การจัดทำ application เด็กเตรียม การใช้ Line Official Account และการปรับปรุง website

    ผมและคณะกรรมการ หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเก่าทุกคน ในการที่จะรวมพลังพัฒนาโรงเรียน และสร้างเครือข่ายเด็กเตรียมของพวกเราให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป”