๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ การประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ในรูปแบบ online ผ่าน Zoom Application โดยคุณธีรชัย ศุภพันธุ์ภิญโญ นายกสมาคม เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย กรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษานายก และที่ปรึกษา สนตอ. รวม ๙๑ คน

     อนึ่ง การประชุมกรรมการบริหารสมาคมในวาระนี้ กำหนดให้มีการประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน และมีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง (Steering Committee) เดือนละ ๑ ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนอีกด้วย