๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ คุณธีรชัย ศุภพันธุ์ภิญโญ นายกสมาคม นำคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมกับ ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง ๔ ท่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔-๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. ผ่าน Zoom Application Online โดยคุณธีรชัยได้แนะนำคณะกรรมการบริหาร กำหนดปฎิทินกิจกรรมของ สนตอ. และร่วมหารือโครงการบูรณะตึก ๓ การจัดกิจกรรมในวาระครบรอบ ๘๔ ปีของโรงเรียน และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนตามยุทธศาสตร์ เตรียมอุดม ๕.๐ รวมทั้งรูปแบบกิจกรรมโครงการเด็กเตรียมเด็กดี ผลการประชุมเป็นไปด้วยดี สะท้อนถึงความร่วมมือร่วมใจระหว่างโรงเรียนและสมาคม