7 ธันวาคม 2564 คุณธีรชัย ศุภพันธุ์ภิญโญ นายกสมาคม นำคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร  (ต.อ.25) ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และที่ปรึกษา สนตอ. เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกวาระหนึ่ง และหารือขอคำแนะนำการจัดกิจกรรมของสมาคม ในการนี้ คุณวรนันท์ อุทารจิตต์ (ต.อ.32) ที่ปรึกษา สนตอ. และ ทพ.สมยศ นะลำเลียง (ต.อ.42) กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นายก สนตอ. วาระ 2563 – 2564 และที่ปรึกษา สนตอ. ได้เข้าร่วมหารือด้วย