เรียนเชิญ สามัญสมาชิก สนตอ.
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565
ณ หอประชุมใหญ่ รร.เตรียมอุดมศึกษา

16.00 – 17.00 น.
ลงทะเบียน/รับประทานอาหาร

18.00 – 20.00 น.
ประชุมเลือกตั้งนายกสมาคมฯ วาระ 2565-2566

กรุณาลงทะเบียนร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

https://forms.gle/qRPTrupCW5drHNWeA