วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ วาระ 2566-2567 นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ นายกสมาคมฯ ได้เข้าพบ
นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) นักเรียนเก่าโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา รุ่น 28 ซึ่งปัจจุบันประสบความสำเร็จในการประกอบการงานและอาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้อย่างดียิ่งอีกท่านหนึ่ง
ในการพบปะเยี่ยมคารวะนายบุญชัย ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมการเข้าเยี่ยมคารวะรุ่นพี่เป็นครั้งแรกของ
วาระการบริหารปีปัจจุบัน โดยรศ.ดร.ธนโชติ ได้กล่าวถึงธรรมเนียมปฏิบัติของการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
สนตอ. ในแต่ละปีที่นักเรียนเก่าแต่ละรุ่นจะเวียนกันบริหารสมาคม และในวาระปัจจุบันเป็นนักเรียนเก่ารุ่น 44-
4 ซึ่งเป็นนักเรียนรุ่นแรกหลังมีการเปลี่ยนระบบการศึกษาในระดับมัธยมปลายจากระบบ ม.ศ. เป็น ม. (จาก
เดิมเรียน ม.ศ.4 ม.ศ.5 เป็น ม.4 ม.5 ม.6) จากนั้นจึงได้เรียนให้ทราบถึงแผนการจัดกิจกรรมประจำปี 2566 –
2567 อาทิ การจัดการแข่งขันกอล์ฟ การจัดงานคืนสู่เหย้า และการจัดกิจกรรมเตรียมอุดม มาร์เก็ต ซึ่งกำหนด
จัดครั้งแรกที่ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน นี้ จากการพบปะกันในครั้งนี้นาย
บุญชัย ได้ให้ข้อคิดแก่คณะกรรมการให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ อันเป็นคุณธรรมสำคัญที่ตนยึดมั่นในการ
ประกอบธุรกิจจนประสบความสำเร็จ และขอฝากให้คณะกรรมการทุกคนช่วยกันเผยแพร่คุณธรรมความ
ซื่อสัตย์นี้แก่นักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบันได้เห็นความสำคัญและนำมาปฏิบัติต่อไป
สามารถติดตามรายละเอียดได้ผ่าน Youtube ช่อง ซื่อสัตย์เพื่อชาติ @HonestSociety