รศ.ดร. ธนโชติ บุญวรโชติ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม แถลงข่าวกิจกรรมใหญ่ประจำปีที่จะจัดในรูปแบบใหม่สามกิจกรรมที่เรียกว่า “Triamudom F3 (Fin Fun Fam)” ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567

ในส่วนของกิจกรรมแรกที่จะเกิดข้ึนในวันที่ 15 มกราคม 2567 น้ีคือกิจกรรม F-Fin หรือ “Triam Talk” นับเป็นกิจกรรมใหม่ท่ีจัดขึ้นเป็นคร้ังแรกภายใต้การบริหารกิจการสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ หรือ สนตอ.

นายไพโรจน์ กวียานันท์ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมและหารายได้ กล่าวถึงกิจกรรม “Triam Talk” ว่า เป็นกิจกรรมรูปแบบทอล์กที่มุ่งเผยแพร่ความรู้อันเป็นประโยชน์และทันยุคสมัยแก่สมาชิกของสนตอ.และประชาชนทั่วไป โดยจะเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักเรียนเก่าเตรียมอุดมฯ ที่มีอยู่มากมายในหลากหลายสาขาทั่วประเทศ มาร่วมดำเนินรายการพูดคุยในรูปแบบทอล์ก

นายชลเดช เขมะรัตนา นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย กล่าวเสริมว่า  FinTech (Financial Technology) คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามา ทำให้การบริการที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ความรู้ทาง FinTech เบื้องต้น รวมถึงทักษะความรู้ทางการเงิน Financial Literacy เป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีติดตัวไว้ เพราะมีโอกาสได้ใช้แน่นอน และถ้ายิ่งรู้เรื่องนี้เร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งจะช่วยให้วางแผนได้ดีข้ึน ความรู้ด้าน FinTech เบื้องต้นที่จะมอบให้กับนักเรียนเตรียมอุดมปัจจุบันได้เรียนรู้เป็นความรู้ที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถวางแผนการศึกษาและการทำงานในอนาคตได้ดียิ่งข้ึน การจัดคอร์สพิเศษเตรียมทอล์ก เป็นการนำความรู้ของรุ่นพี่ด้านการเงินมาถ่ายทอดสู่สังคม

สำหรับเตรียมทอล์กคร้ังที่หนึ่ง จะจัดข้ึนในวันที่15 มกราคม 2567 เวลา 16.00-18.00  น. ที่ SCBX NEXT TECH ชั้น 4 สยามพารากอนในหัวข้อ “FINTECH แบบไหนจะโตไวหรือร่วงโรย” ซึ่งทางสมาคมฯ ได้เชิญนักเรียนเก่าเตรียมอุดมฯที่เป็นที่รู้จักกันดีสองท่าน คือ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)นักเรียนเก่าเตรียมอุดมรุ่น 44-4 และดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล นักเศรษฐศาสตร์และการเงิน นักเรียนเก่าเตรียมอุดมฯ รุ่น 46 มาพูดให้ฟัง

สำหรับกิจกรรมท่ีสอง F-Fun ที่จะจัดข้ึนในวันที่ 24 มกราคม 2567 คือ กิจกรรม “กอล์ฟการกศุ ล 86 ปี เตรียมอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ท่ีเดอะเลกาซี่ กอล์ฟคลับโดยรศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ นายกสมาคมฯได้กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกอล์ฟ การกุศลของสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ นับเป็นกิจกรรมหลักที่จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีนี้ทางสมาคมตั้งใจ จะสานต่อกิจกรรมสานสัมพันธ์ผ่านกีฬากอล์ฟ

นายไพโรจน์ กวียานันท์ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมหารายได้ กล่าวว่า รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จะนำไปจัดสรรเข้ากองทุนต่าง ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของ สนตอ. โดยรายได้ส่วนหน่ึงจะได้นำข้ึนทูลเกล้าถวายฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ในพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ตามพระราชอัธยาศัย

และกิจกรรมสุดท้าย F-Fam คือกิจกรรม“เตรียมอุดม แฟลิมี่ เฟสติวัล” ซึ่งปีน้ีจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยนายตรีเทพ ไทยคุรุพันธ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ประธานจัดกิจกรรม กล่าวว่า

เตรียมอุดม แฟมิลี่ เฟสติวัล เป็นกิจกรรมคืนสู่เหย้าในรูปแบบใหม่ท่ีแตกต่างไปจากปีก่อนๆและจัดข้ึนภายใต้ธีม  “น้องพี่เกลียวกลม เตรียมอุดมยูไนเต็ด” โดยจะเพิ่มดีกรีความสนุกและเน้นมิตรภาพระหว่างภาคีเตรียมอุดมทุกภาคส่วน ไม่เพียงแต่นักเรียนเก่าจะได้กลับมาพบกัน แต่สามารถพาสมาชิกครอบครัวมารู้จักกัน เป็นการขยายเครือข่าย เตรียมอุดมให้กว้างขวางข้ึน เปิดพื้นที่ให้นักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบัน ได้ร่วมแสดงความสามารถในกิจกรรมต่างๆ ทั้งบนเวทีหลักและเวทีเล็ก งานน้ียังจัดให้มีร้านจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ของนักเรียนเก่าเตรียมอุดมพร้อมกับการออกร้านขายอาหารและเครื่องดื่มรสชาติอร่อยท่ีผ่านการคัดสรรให้มีความหลากหลาย ทั้งร้านของนักเรียนเก่าและร้านชื่อดังต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมี Photo booths และร่วมสนุกกับเกมต่างๆในซุ้มกิจกรรมชิงรางวัลกลับบ้านแบบจุใจ.-