คำกล่าวรายงานในพิธีเปิด งาน 82 ปีคำกล่าวรายงานในพิธีเปิด งาน 82 ปี“คืนสู่เหย้า..เพราะเราคิดถึง”

โดย นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ (ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ)

     เรียน ​ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์​(รองนายกรัฐมนตรี) ต.อ.รุ่นที่ 33​​​คุณหญิง ดร.กัลยา โสภณพนิช​ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ต.อ.รุ่นที่ 21​​​ อดีตนายก สนตอ. ท่านประธานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและนักเรียนเก่าทุกท่าน

กระผม ​นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอกราบขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรี และท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้กรุณาสละเวลาและให้เกียรติมาเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงานคืนสู่เหย้าในวันนี้

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ สนตอ. มีวาระการบริหารงานเป็นเวลา 1 ปี ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ในวาระปี 2562-2563 นี้ เป็นการบริหารงานหลัก โดยนักเรียนเก่ารุ่นที่ 41 ร่วมกับพี่น้องรุ่นต่าง ๆ

ปีนี้ สมาคมฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนโรงเรียนเพื่อรักษาและพัฒนาการศึกษาให้เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานในระดับดีเยี่ยมตลอดกาลทั้งด้านวิชาการและการรักษาสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่นสวยงาม ทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า เป็นจิตอาสาเพื่อสังคม รักษาไว้ซึ่งจริยธรรมที่ดีงาม มีความรักในสถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และมีความพร้อมที่จะทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติในทุกมิติต่อไป

นอกจากนี้ ปัจจุบันสมาคมฯ ยังได้ช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนเก่าที่เจ็บป่วย รวมทั้งดูแลคุณครูอาจารย์เก่า โดยจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆและช่วยเหลือยามเจ็บป่วย เพื่อตอบแทนพระคุณท่าน อีกด้วย

สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมหลักอย่างน้อย 3 กิจกรรมทุกปี  สำหรับปีนี้ กิจกรรมแรกคือ จัดการแข่งขันวิ่งการกุศล“ เตรียมอุดมศึกษา ฮาล์ฟมาราธอนปิ่นหทัยรัน” จัดการวิ่งระดับนี้เป็นปีแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562  ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  มีนักกีฬามาวิ่งแข่งขันร่วม 8 พันคน

กิจกรรมที่สอง จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “The Legend of Triam Udom Golf with LPGA Tour Champion” ณ สนามกอล์ฟราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 โดยมีนักกอล์ฟหญิงระดับโลก LPGA  โปรโม (โมริยา จุฑานุกาล) และโปรเม (เอริยา จุฑานุกาล) มาร่วมงานเลี้ยงด้วย

ทั้งสองกิจกรรมนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ได้พระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศทั้งสองกิจกรรมด้วย

สำหรับ กิจกรรมที่สามในค่ำคืนนี้ สมาคมฯ ได้จัดงาน 82 ปีเตรียมอุดม คืนสู่เหย้า ประจำปี 2563 เพื่อสร้าง ความรักสามัคคี ความผูกพันของนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทุกรุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

การจัดงานคืนสู่เหย้าปีนี้ สิ่งสำคัญที่สุดเป็นการจัดให้นักเรียนเก่าทุกรุ่น มีโอกาสได้กลับมาพบกันปีละ 1 ครั้ง เพื่อปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนเก่า ได้ระลึกถึงอดีตที่เคยศึกษาที่นี่ ระลึกถึงพระคุณของโรงเรียน และครูอาจารย์

การจัดงานทุกกิจกรรมของ สนตอ. ปีนี้ มาแปลกแหวกแนวและเป็นเอกลักษณ์มากกว่าทุกปี โดยเฉพาะงานวันนี้ (1) เราได้เริ่มต้นจัดงานในแนวทางรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม zero waste ลดและคัดแยกขยะ ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (2) เราได้จัดสถานที่ถ่ายรูปหมู่รวมรุ่นแต่ละรุ่นบนอัฒจันทร์ตรงข้ามเวทีนี้ ขอให้นักเรียนเก่าทุกรุ่นถ่ายรูปหมู่แล้วนำรูปหมู่ไปรวมลงใน e-book ต.อ. บันทึกภาพประวัติศาสตร์ไว้ โดยสถิตินักเรียนเก่ามาลงทะเบียนร่วมงานปีนี้ มากกว่า 2,000 คน

รวมทั้ง ยังมีกิจกรรมการระดมทุน จำหน่ายของที่ระลึกหลายรายการที่ผลิตครั้งแรกและรุ่นเดียว เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งไปสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาด้านการศึกษา นำไปปรับปรุงอาคารเรียนที่มีอายุมาก รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้นักเรียนเตรียมอุดมในปัจจุบันเป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า ของแผ่นดินต่อไป

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเรียนเชิญ ท่านประธานร่วมกล่าวเปิดงานในลำดับต่อไป
ขอกราบเรียนเชิญครับ