เข้าเยี่ยมคารวะ
คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน
อดีตนายก สนตอ วาระ พ.ศ. 2560-2561 และที่ปรึกษา สนตอ.

เพื่อหารือและขอคำแนะนำการจัดกิจกรรมของสมาคม