วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕
กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ ได้ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระภิกษุสงฆ์ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นประธาน