วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นาย เกรียงยศ สุดลาภา นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ ได้นำคณะกรรมการสมาคมฯเข้าพบ ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผอ. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ ที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อหารือบทบาทความร่วมมือระหว่าง สนตอ. และโรงเรียน นายเกรียงยศได้นำเสนอแนวทางการบริหารของสนตอ. ชุดปัจจุบันที่มุ่งสร้างความเชื่อมโยงสานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนเก่า โรงเรียน และนักเรียนปัจจุบัน ให้มีความพร้อมที่จะเป็นบุคลากรคุณภาพของประเทศในอนาคต โดยนำเสนอโครงการด้านวิชาการ Triam Grow ซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่
1 การเข้าใจตนเอง และวางแผนชีวิต (Designing Your Life)
2 คลังอาชีพ (Career Talk)
3 ทักษะชีวิต (Soft Skills)

โดย ท่านผอ. ยังกล่าวเสริมถึงเรื่องของการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีทางการศึกษามากขึ้นพร้อมที่จะผันตัวเองจากการสอนในลักษณะครูเป็นศูนย์กลางสู่การเรียนการสอนที่เสริมด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI Classroom ) ซึ่งต้องการการสนับสนุนจากสมาคมนักเรียนเก่าฯ เพื่อพัฒนาทั้งส่วนของห้องเรียนและการให้ความรู้เสริม แก่ครูผู้สอน

ในเรื่องของการหารือสุดท้ายเป็นวาระที่คงค้างจากคณะกรรมการชุดก่อน เพื่อขอความเห็นจาก ท่านผอ. คือเรื่องของ การปรับปรุง ตึก3 ซึ่งได้ดำเนินการไปบางส่วนแต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยท่านผอ. ได้ให้ความเห็นว่าควรใช้งบประมาณที่จัดสรรแล้วนั้นมาเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมในอนาคต หากทิ้งไว้ยาวนานขึ้น ซึ่งนายเกรียงยศ ได้รับมาเพื่อพิจารณากับคณะกรรมการฯ ต่อไป