สนตอ.นำโดยนายกฯเกรียงยศ สุดลาภา และคณะกรรมการฯ ได้เข้าพบคุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณหญิงกัลยา ให้แนวคิดสำคัญว่าต้องพัฒนานักเรียนให้มีการรู้จักการใช้ชีวิตและการอาชีพใหม่ โดยปัจจุบันนี้กระทรวงฯ ได้เปลี่ยนใช้ระบบการศึกษาแบบ STEM Education มานานแล้ว มุ่งเน้นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหา ในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนา

ครูปัจจุบันจะไม่ใช่เป็นแค่ผู้สอนแต่จะเป็นพี่เลี้ยงประคับประคองให้เด็กๆให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาต้องการ เป็น Project based learning และทำตัวเป็น Lead Learner ทั้งนี้เพื่อเอาชนะโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและผันผวน ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าต่อไปอาชีพหรือวิชาอะไรจะเป็นที่ต้องการในอนาคต