วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 19:00 – 20:30น. สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา จัดงาน Career talk ออนไลน์ผ่าน Zoom ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 แนะนำอาชีพสำหรับน้องๆสายสังคมศาสตร์ คือการฑูตและกฎหมาย (Diplomacy & Law)

พี่ๆวิทยากร 3 ท่านมาจากทั้งภาคราชการ และภาคธุรกิจ พี่ฝ้าย เสฏฐา เธียรพิรากุล ต.อ.63 อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พี่เมฆ ยุทธฤทธิ์ บุนนาค ต.อ.66 นักการทูตชำนาญการ กองเอเชียตะวันออก 1 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ พี่พลอย ฐิตาภา หริตวร ต.อ.71 Associate จากบริษัทที่ปรึษากฏหมาย Baker McKenzie ดำเนินรายการโดย พี่แก้วใจ นาคสกุล ต.อ. 44-4

พี่ๆแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวและเหตุผลในการเลือกเรียน เลือกอาชีพ รวมทั้งเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพต่างๆ ทำให้น้องๆได้เห็นข้อคล้ายคลึงและข้อแตกต่างในแต่ละอาชีพ ความแตกต่างระหว่างการรับราชการที่ได้ความมั่นคงในอาชีพ ในขณะที่การทำงานเอกชน ที่อาจจะได้ความมั่งคั่งมากกว่า ความกว้างของวิชาชีพ ที่อาจจะไม่ต้องจบจากคณะนิติศาสตร์ หรือ รัฐศาสตร์โดยตรง พี่ๆเล่าเรื่องงานที่ยากและท้าทาย เน้น skill ที่ต้องเป็นคนมีความรู้รอบ รู้กว้าง ทำงานและสื่อสารได้กับคนทุกระดับ แต่ก็มีงานที่เน้นไปทางวิชาการ สำหรับน้องๆที่ถนัดการทำงานเชิงลึก การใช้ความรู้ที่เรียนเป็นพื้นฐานแต่ต้องต่อยอดด้วยความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจและธุรกิจและศึกษาข่าวๆต่างๆอยู่ตลอดเวลา

พี่ๆแนะนำให้น้องเริ่มทำกิจกรรม และฝึกงานตั้งแต่เรียน เพื่อให้มีประสบการณ์ และค้นพบความชอบความถนัดของตัวเอง

น้องๆถามคำถามมากมาย ทั้งเรื่องการจัดสรรบริหารเวลา การจัดการความเครียด รวมทั้งระดับรายได้ การหาสมดุลย์ในชีวิตในการหาเงิน และมีเวลาในการใช้เงินสร้างความสุข พี่ๆพูดคุยตอบคำถามอย่างเป็นกันเอง น้องๆ feedback ว่าเห็นภาพสายอาชีพชัดเจนมากขึ้น และขอบคุณพี่ๆที่สละเวลามาร่วมพูดคุย

ติดตามเนื้อหาได้ทาง Youtube Channel ของ สนตอ

CareerTalk เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ TriamGrow ที่สนตอ.จัดร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพื่อให้นักเรียนปัจจุบัน รวมทั้งเผยแพร่สาธารณประโยชน์ ให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไปด้วย

#CareerTalk
#TriamGrow
#CUPSAA
#สนตอ