สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ขอแสดงความยินดีแก่ คุณบรรจงจิต อังศุสิงห์ เตรียมอุดม รุ่น 39 เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็น อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และวันที่ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง เป็นต้นไป