สวัสดีครับนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาทุกท่าน ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากพวกเราชาวเตรียมอุดมเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายก สนตอ. ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ด้วยเกียรติที่ผมได้รับครั้งนี้ ผมจะมุ่งมั่นตั้งใจนำพา สนตอ.และคณะกรรมการทุกท่านร่วมแรงร่วมใจเป็นสำคัญเพื่อปฏิบัติภารกิจแห่งเกียรติยศครั้งสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเราทุกคน เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดียิ่งระหว่างนักเรียนเก่าเตรียมอุดมและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาให้รุดหน้าพัฒนาสืบต่อไปอย่างมั่นคงครับ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาของพวกเราเป็นสถาบันการศึกษาที่มีเกียรติประวัติที่น่าภาคภูมิใจสืบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ 86 ถ้าเปรียบเป็นคนคนหนึ่งก็คงจะอยู่ในวัยที่มากล้นด้วยประสบการณ์ ผ่านประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและเก็บเกี่ยวคุณงามความดีพร้อมที่จะส่งมอบให้นักเรียนรุ่นต่อ ๆ ไป ให้สืบทอดความดีงามที่สั่งสมมานี้ให้คงอยู่ต่อไปตราบนานแสนนาน  สิ่งสำคัญยิ่งที่จะเป็นเสมือนสายสัมพันธ์ที่เชื่อมประสานพวกเรานักเรียนเก่าเตรียมอุดมและโรงเรียนที่พวกเรารักยิ่งไว้ได้ก็คือความสมัครสมานสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกัน สร้างความรักในประชาคมเตรียมอุดมให้เป็นหนึ่งเดียวกันผ่านกิจกรรมต่าง ๆ จำนวนมากที่จะเกิดขึ้นในช่วงขวบปีนี้ครับ ดังนั้น จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างคณะกรรมการทุกท่านร่วมกัน เราจึงวางแนวทางในการดำเนินงานของ สนตอ.ในวาระของนักเรียนเก่ารุ่น 44-4 ไว้ด้วยประโยคสั้น ๆ ว่า “น้องพี่เกลียวกลม เตรียมอุดมยูไนเต็ด” ครับ

ผมอยากจะขยายความคำว่า “น้องพี่เตรียมอุดม” ว่า เราไม่ได้เพียงมุ่งสร้างกิจกรรมเฉพาะนักเรียนเก่าเพียงเท่านั้น แต่เราจะขยายความรักความสามัคคีให้ครอบคลุมประชาคมเตรียมอุดมทั้งหมด อันประกอบด้วย ครูอาจารย์ทั้งปัจจุบันและท่านที่เกษียณอายุราชการแล้ว นักเรียนเตรียมฯทั้งนักเรียนเก่าและปัจจุบัน รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนเตรียมฯทั้งหมดที่ล้วนประกอบสร้างเป็น “ประชาคมเตรียมอุดม” ทั้งหมดนี้คือปัจจัยสำคัญยิ่งที่จะผลักดันให้ทุกโครงการทุกกิจกรรมของสนตอ.ภายใต้การนำของผมและเพื่อน ๆ พี่น้องเตรียมอุดมให้ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย สร้างความเกลียวกลมระหว่างกันได้อย่างยั่งยืนที่สุด

 

 

สุดท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกป้องพวกเราชาวเตรียมอุดมมาโดยตลอด ดวงพระวิญญาณของพระมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ และดวงวิญญาณของท่านหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ผู้มีคุณอเนกอนันต์ต่อโรงเรียน โปรดปกป้องอภิบาลทุกท่านให้ประสบความสุข มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจตลอดไป เพื่อพร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจกันสรรค์สร้างความดีงามร่วมกันในแบบน้องพี่เกลียวกลม เตรียมอุดมยูไนเต็ด ตลอดไปครับ

ขอบพระคุณครับ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ

นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์