คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระ ปี ๒๕๖๖-๒๕๖๗
ขอพระราชทานพระราชานุญาตเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ๘๖ ปี เตรียมอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เดอะ เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ในนามสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อทรงใช้สอยตามราชอัธยาศัย

 

รายชื่อผู้เข้าเฝ้าฯ
1. รศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ
นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. นาย ไพโรจน์ กวียานันท์
3. นายอากาศ วสิกชาติ
4. นางสาวณิชาภัทร สัตยาพันธุ์
5. นางวีนนิสสา เปล่งวิทยา
6. นางสาวนรีนันท์ มรรคดวงแก้ว
7. พล.ต.ต.หญิง กิดานันท์ คมขำ
8. นาย ตรีเทพ ไทยคุรุพันธ์
9. นาย จริยะ วงศ์ถ้วยทอง

10. นาง ประอรศรี อุดมผล

11. นาย ปริทัศน์ เกียรติบำเพ็ญ
12. นาย นที ศรีวรวิทย์

13. นาย ศิรศักดิ์ จันเทรมะ