๖ กันยายน ๒๕๖๔ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนนักเรียนเก่า และนักเรียนปัจจุบัน ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๔ ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท โดยได้รับเกียรติจากนักเรียนเก่าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ และประสบการณ์ออกแบบระดับประเทศ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดครั้งนี้ ประกอบด้วย

  1. ผศ.พิมพ์ปราโมทย์ อุไรรงค์ (ต.อ. ๔๓) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  2. คุณสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ (ต.อ. ๔๓) บรรณาธิการบริหารนิตยสาร “สารคดี”
  3. คุณฐานิสร์ ภูมัย (ต.อ. ๔๓) CEO Pinto Entertainment
  4. คุณฟ้าดล ณ นคร (ต.อ. ๔๔) Studio de NAGARA / Taksa Toys
  5. รศ.กุลธิดา เตชวรสินสกุล (ต.อ. ๔๔-๔) หัวหน้าภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  6. คุณเธียรจุฑาณ์ รุกขวิบูลย์ (ต.อ. ๔๕) Design Consultant, Glad to meet you Co.
  7. ดร.รวิช ควรประเสริฐ (ต.อ. ๔๖) สถาปนิกและอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  8. อาจารย์กิตตินันทน์ บุตะเคียน รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา