สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.)

ขอเชิญนักเรียนเตรียมอุดม ทั้งนักเรียนปัจจุบันและนักเรียนเก่า

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๔ ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม กว่า ๓๐,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์

* เพื่อประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๔ ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท

* เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเตรียมอุดมทั้งปัจจุบันและนักเรียนเก่าได้ใช้ความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ และมีส่วนร่วมในการฉลองครบรอบ ๘๔ ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท

* เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาของโรงเรียน

* ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด: นักเรียนเตรียมอุดมฯปัจจุบันและนักเรียนเก่า สัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ โดยสมัครเป็นแบบรายบุคคล

หลักเกณฑ์การประกวด

* ตราสัญลักษณ์เป็นภาพที่ผลิตและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมใดออกแบบก็ได้ แต่การส่ง จะต้องแปลงไฟล์เป็น JPG, PNG และ AI

* การส่งผลงานเข้าประกวดขอให้มีรายละเอียด ดังนี้

– ที่มาของความคิด แรงบันดาลใจ และความหมายของผลงานโดยสังเขป เช่น การใช้ภาพสัญลักษณ์ การใช้สี การใช้รูปแบบตัวอักษร ความเชื่อมโยง โดยมีความยาวไม่เกิน ๒๕ บรรทัด

– เป็นตราสัญลักษณ์แบบสี (Full Color)

– รูปแบบการนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในสื่อต่าง ๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการใช้งาน อาทิ

*  Backdrop / Banner และ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในงานคืนสู่เหย้า ๘๔ ปี เตรียมอุดม

* กระเป๋าผ้า

* หน้ากากอนามัย

* ของที่ระลึกต่าง ๆ เช่น สมุดโน้ต เสื้อ หมวก ร่ม

การส่งผลงาน

* ส่งผลงานในรูปแบบดิจิทัล ที่สามารถแก้ไขได้ ตามมาตรฐานของโปรแกรมและไฟล์ภาพ JPEG, PNG และ AI ขนาดความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ DPI พร้อมระบุ Code สี

* แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

* กำหนดส่งผลงาน ระหว่างวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ที่อีเมล์ cupsaa@triamudom-alumni.com*

ประกาศผลภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทาง Facebook และเว็บไซต์ของสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯwww.triamudom-alumni.com

เกณฑ์การตัดสิน

* สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเตรียมอุดมในช่วง ๘๔ ปีที่ผ่านมา

* สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่มีความร่วมสมัยแบบสากล

* มีความคิดสร้างสรรค์

* มีความสวยงามตามหลักการออกแบบ

* มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน

รางวัลการประกวด

* รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศเกียรติคุณจาก สนตอ.

* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศเกียรติคุณจาก สนตอ.

* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท และใบประกาศเกียรติคุณจากสนตอ.

และ รางวัลชมเชย ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จาก สนตอ.

 เงื่อนไขการประกวด

* ผู้เข้าประกวดส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนแบบ

* ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เป็นผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน

* ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยเด็ดขาด

* ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สนตอ. โดย สนตอ. สามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ไขผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงได้

* ห้ามมิให้ผู้เข้าประกวดเผยแพร่ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง ๓ ลำดับ ต่อสาธารณะ ก่อนได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการประกวด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อีเมล: cupsaa@triamudom-alumni.com

หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

** สงวนสิทธิ์สำหรับ นักเรียนเก่ารุ่น ๔๓ และ คณะกรรมการ สนตอ. ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานประกวด เนื่องจากร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน