ที่ สนตอ. ๐๕๙ / ๒๕๕๘-๒๕๕๙

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙

เรียน สมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องเกียรติยศ (ห้อง ๑๑๑ ตึก ๒) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดการและวาระการประชุมดังนี้

 

๑๗.๐๐ น. ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง

๑๗.๔๕ น. นายกสมาคมฯ มอบทุนให้กับมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

นายกสมาคมฯ มอบทุนให้กับกองทุนสวัสดิการอาจารย์เก่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นายกสมาคมฯ มอบทุนสนับสนุนในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

๑๘.๐๐ น. เริ่มประชุม ตามวาระดังนี้

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

วาระที่ ๓ รายงานกิจกรรมของสมาคมฯ ระหว่างสิงหาคม ๒๕๕๘ ถึง กรกฎาคม ๒๕๕๙

วาระที่ ๔ รับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

วาระที่ ๕ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ วาระ ๒๕๕๙-๒๕๖๐

วาระที่ ๖ พิจารณาแก้ไขระเบียบข้อบังคับของสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ

วาระที่ ๗ เลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ วาระ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

วาระที่ ๘ วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

๑๘.๔๕ น. นายกสมาคมฯ คนใหม่ แสดงวิสัยทัศน์การบริหารงานสมาคม

พิธีส่งมอบงาน และแสดงความยินดีกับนายกสมาคมฯ คนใหม่

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

 

นางยุถิกา สนธยานาวิน

เลขาธิการสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา

ในพระบรมราชูปถัมภ์

Download หนังสือเชิญประชุม