เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ได้นำคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) เข้าเยี่ยมคารวะคุณธงชัย ล่ำซำ และผู้บริหาร บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพบปะพูดคุยและขอคำปรึกษาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารงานสมาคมฯ ต่อไป