วันที่ 28 เมษายน 2563 คุณเจิมใจ พรพิบูลย์ ประธานโครงการเด็กเตรียมเด็กดี 3

ได้บริจาคหนังสือจากสำนักพิมพ์วิบูลย์กิจ เพื่อห้องสมุดในอยู่ในศูนย์ฝึกเยาวชนของสถานพินิจต่างๆ

(เด็กอายุไม่เกิน18ปี ต้องโทษคดียาเสพติดมีอาการจิตเวช) จำนวน6,000 เล่ม

ท่านรองอธิบดีกรมพินิจฯกรุณาส่งรถมาขนหนังสือทั้งหมดถึงโรงพิมพ์

ประสานงานโดย คุณธิดารัตน์ สุวรรณ