เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พศ. 2558 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สน.ตอ.)มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ 37 ขึ้นดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ โดยจะมีวาระดำรงตำแหน่ง 1 ปี ระหว่างปี 2558 -2559

   ดร.พสุ โลหารชุน เข้ารับการศึกษาในระดับมัธยมปลาย ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สายวิทยาศาสตร์ และได้สำเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2519 หลังจากนั้นได้ไปศึกษาต่อปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน ดร.พสุ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

   ในการบริหาร สน.ตอ. ในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง ดร.พสุ ได้ชักชวนนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาพร้อมกัน 3 รุ่น คือ รุ่น 37 , 38 , 39 และรุ่น 40 มาร่วมเป็นกรรมการบริหารสน.ตอ. พร้อมแสดงเจตนาที่จะร่วมกันสร้างความสามัคคี และความภาคภูมิใจในความเป็นเตรียมอุดมศึกษาให้กับศิษย์เก่าทุกคน