สนตอ. วาระ 2557 – 2558 โดยนายกสมาคม สุชาต ฯ และคณะกรรมการ สนตอ.วาระ 2557 – 2558 เข้าร่วมพิธีงานเกษียณอายุราชการ อาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ที่ห้องเกียรติยศ 111 ตึก 2เวลา 11.00 – 14.00 น.

ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ นี้มีคณาจารย์เกษียณอายุราชการ ๑๑ ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

๑. อาจารย์สมชาย ภู่สุโข รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กลุ่มบริหารงานทั่วไป
๒. อาจารย์ตฤษณา เขมะภาตะพันธ์ หัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ ท่านที่ ๑๔ (๒๕๕๒ – ๒๕๕๗)
๓. อาจารย์เพ็ญศิริ พวงศรี รองหัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าตึก ๙
๔. อาจารย์ยุวดี แจ่มศิริโรจน์รัตน์ รองหัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ และอดีตหัวหน้าตึก ๘
๕. อาจารย์วันทนีย์ งามพุทธแสน รองหัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์
๖. อาจารย์ปรียา ศิลากุล อาจารย์วิชาชีววิทยา
๗. อาจารย์สุภา วงศ์วิทยาภิรมณ์ อาจารย์วิชาชีววิทยา
๘. อาจารย์วัลลภ ลอยด์ อาจารย์วิชาคณิตศาสตร์
๙. อาจารย์ชุติพร ปาณะโส อาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ
๑๐. อาจารย์รสสุคนธ์ สมนึก อาจารย์วิชาสังคมศึกษา
๑๑. อาจารย์วรพล สิริรัตนพล สำนักงานผู้อำนวยการ