8 มิ.ย .2557 งานประชุมใหญ่ประจำปี ชมรมอาจารย์เก่าเตรียมอุดมศึกษา อ.ก.ต.อ.
ณ อาคารเอนกประสงค์ สนตอ. เวลา 8.30 – 14.00 น.
อจ.ทองใบ อติชาตพงศ์ ประธาน อ.ก.ต.ก.
ต.อ. 35 จัดทำ VTR