นายกสนตอ.วาระ๒๕๖๒-๒๕๖๓ แถลง
กิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาตลอดวาระพร้อมส่งมอบวาระและ กล่าวขอบคุณ
กิจกรรมต่างๆตลอดวาระ ผ่านสื่อ วีดีทัศน์ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓
วันพฤหัสที่ ๒๓ ก.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา