วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น.
คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์
วาระ ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้ปกป้องดูแล ตลอด วาระ 2562-63
ให้บริหารงาน สมาคมฯ จนสำเร็จลุล่วงตลอดวาระ

ปชส สนตอ.วาระ๒๕๖๒-๒๕๖๓